آموزش مفاهیم مالیاتی

استانداردهای IFRS :

ردیف

شماره استاندارد

موضوع استاندارد

word

pdf
1مفاهیم نظری گزارشگری مالیwordpdf
2IFRS1پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بارwordpdf
3IFRS2پرداخت مبتنی بر سهامwordpdf
4IFRS3ترکیبهای تجاریwordpdf
5IFRS4قراردادهای بیمهwordpdf
6IFRS5داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شدهwordpdf
7IFRS6اکتشاف و ارزیابی منابع معدنیwordpdf
8IFRS7ابزارهای مالی: افشاwordpdf
9IFRS8قسمتهای عملیاتیwordpdf
10IFRS9ابزارهای مالیwordpdf
11IFRS10صورتهای مالی تلفیقیwordpdf
12IFRS11مشارکتهاwordpdf
13IFRS12افشای منافع در واحدهای تجاری دیگرwordpdf
14IFRS13اندازه‌گیری ارزش منصفانهwordpdf
15IFRS14حسابهای انتقالی قانونیwordpdf
16IFRS15درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریانwordpdf
17IFRS16اجاره‌هاwordpdf
18IAS1ارائه صورتهای مالیwordpdf
19IAS2موجودیهاwordpdf
20IAS7صورت جریانهای نقدیwordpdf
21IAS8رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهاتwordpdf
22IAS10رویدادهای پس از دوره گزارشگریwordpdf
23IAS12مالیات بر درآمدwordpdf
24IAS16املاک، ماشین‌آلات و تجهیزاتwordpdf
25IAS19مزایای کارکنانwordpdf
26IAS20حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و افشای کمکهای دولتwordpdf
27IAS21آثار تغییر در نرخ ارزwordpdf
28IAS23مخارج تأمین مالیwordpdf
29IAS24افشای اطلاعات اشخاص وابستهwordpdf
30IAS26حسابداری و گزارشگری توسط طرحهای مزایای بازنشستگیwordpdf
31IAS27صورتهای مالی جداگانهwordpdf
32IAS28سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاصwordpdf
33IAS29گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حادwordpdf
34IAS32ابزارهای مالی: ارائهwordpdf
35IAS33سود هر سهمwordpdf
36IAS34گزارشگری مالی میان‌دوره‌ایwordpdf
37IAS36کاهش ارزش داراییهاwordpdf
38IAS37ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالیwordpdf
39IAS38داراییهای نامشهودwordpdf
40IAS39ابزارهای مالی: شناخت و اندازه‌گیریwordpdf
41IAS40سرمایه‌گذاری در املاکwordpdf
42IAS41کشاورزیwordpdf
43IFRICs

تفاسیر

word

pdf