برای استفاده از نرم افزار ذیل لطفا آن را دانلود کرده و پس از نصب روی کامپیوتر مورد نظر با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.