استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی :

ردیفشماره استانداردعنوان استانداردWORDPDFاسلاید آموزشی
1ساختار کلیWORDPDFpp
20مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبطWORDPDFpp
31کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبطWORDPDFpp
4200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۱WORDPDFpp
5210قـرارداد حسابرسـي‌WORDPDFpp
6220كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۱۳۸۶WORDPDFpp
7230مستندات حسابرسی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵WORDPDFpp
8240مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴WORDPDFpp
9250ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۴WORDPDFpp
10260اطلاع‌رسانی به ارکان راهبریWORDPDFpp
11265اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجراییWORDPDFpp
12300برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲WORDPDFpp
13315تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳WORDPDFpp
14320اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲WORDPDFpp
15330برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده – تجدیدنظر شده ۱۳۹۳WORDPDFpp
16450ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسیWORDPDFpp
17500شواهد حسابرسی – تجدیدنظر شده۱۳۹۵WORDPDFpp
18501شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام-تجدیدنظر شده ۱۳۹۵WORDPDFpp
19505تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲WORDPDFpp
20510حسابرسی نخستین- مانده های اول دوره – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵WORDPDFpp
21520شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی – تجدیدنظر شده ۱۳۹۵WORDPDFpp
22530نمونه گیری در حسابرسی- تجدینظر شده ۱۳۹۵WORDPDFpp
23540حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲WORDPDFpp
24550اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹WORDPDFpp
25560رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی -تجدید نظر شده۱۳۹۶WORDPDFpp
26570تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ‌WORDPDFpp
27580تاییدیه کتبی مدیران- تجدیدنر شده ۱۳۹۶WORDPDFpp
28600ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹WORDPDFpp
29610استفاده از کار حسابرسان داخلی_ تجدیدنظر شده ۱۳۹۷WORDPDFpp
30620استفاده از کار کارشناس حسابرس- تجدیدنظر شده ۱۳۹۸WORDPDFpp
31700گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي – تجديدنظر شده ۱۳۸۹WORDPDFpp
32705اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹WORDPDFpp
33706بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقلWORDPDFpp
34710اطلاعات مقايسه‌ایWORDPDFpp
35720ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شدهWORDPDFpp
36800ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص- تجدیدنظر شده ۱۳۹۰WORDPDFpp
37805ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالیWORDPDFpp
382400بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌WORDPDFpp
392410بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاریWORDPDFpp
403400رسيدگي به اطلاعات مالي آتيWORDPDFpp
414400اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌WORDPDFpp
424410تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌WORDPDFpp