استانداردهای حسابداری :

ردیفشماره استانداردعنوان استانداردWORDPDFاسلاید آموزشی
1سرمایه گذاری درواحد های تجاری وابسته (تجدید نظرشده 1389)WORDPDFpp
2مفاهیم نظری گزارشگری مالیWORDPDFpp
31ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷)WORDPDFpp
42صورت جریانهای نقدی (تجدید نظرشده 1397)WORDPDFpp
53درآمد عملیاتیWORDPDFpp
64ذخایر،بدهیهای احتمالی وداراییهای احتمالی- تجدید نظرشده 1384WORDPDFpp
75درویدادهای بعدازتاریخ ترازنامه – تجدید نظرشده 1384WORDPDFpp
86گزارش عملکرد مالیWORDPDFpp
98حسابداری موجودی مواد وکالاWORDPDFpp
109حسابداری پیمانهای بلندمدتWORDPDFpp
1110حسابداری کمکهای بلاعوضWORDPDFpp
1211داراییهای ثابت مشهود – (تچدید نظرشده 1386واصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)WORDPDFpp
1312افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجدید نظرشده1386WORDPDFpp
1413حسابداری مخارج تامین مالیWORDPDFpp
1514نحوه ارائه داراییهای جاری وبدهیهای جاریWORDPDFpp
1615حسابداری سرمایه گذاریهاWORDPDFpp
1716آثارتغییردرنرخ ارز(تجدید نظرشده1391واصلاح شده 1392)WORDPDFpp
1817داراییهای نامشهود(تجدید نظرشده 1386واصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر1389)WORDPDFpp
1918صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری درواحدهای تجاری فرعی -تجدید نظرشده 1384واصلاح شده مهر1389WORDPDFpp
2018صورتهای مالی جداگانه (تجدید نظرشده 1389)WORDPDFpp
2119ترکیبهای تجاری-تجدید نظرشده 1384WORDPDFpp
2220سرمایه گذاری درواحدهای تجاری وابسته (تجدید نظرشده 1389)WORDPDFpp
2320سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)WORDPDFpp
2421حسابداری اجاره ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)WORDPDFpp
2522گزارشگری مالی میان دوره ای (اصلاح شده براساسWORDPDFpp
2623حسابداری مشارکتهای خاص (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر1389 )WORDPDFpp
2724گزارشگری مالی واحد های تجاری درمرحلف قبل ازبهره برداریWORDPDFpp
2825گزارشگری برحسب قسمت های مختلفWORDPDFpp
2926فعالیتهای کشاورزیWORDPDFpp
3027طرحهای مزایای بازنشستگیWORDPDFpp
3128فعالیتهای بیمه عمومیWORDPDFpp
3229فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تامهر 1389)WORDPDFpp
3330سود هرسهمWORDPDFpp
3431داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش وعملیات متوقف شده)WORDPDFpp
3532کاهش ارزش داراییهاWORDPDFpp
3633مزایای بازنشستگی گارکنانWORDPDFpp
3734رویه های حسابداری،تغییردربرآوردهای حسابداری واشتباهاتWORDPDFpp
3835مالیات بردرآمدWORDPDFpp
3936ابزارهای مالی-ارائهWORDPDFpp
4037ابزارهای مالی-افشاWORDPDFpp
4138ترکیبهای تجاری (مصوب 1398)WORDPDFpp
4239صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)WORDPDFpp
4340مشارکتها (مصوب 1398)WORDPDFpp
4441افشای منافع درواحدهای تجاری دیگر(مصوب 1398)WORDPDFpp