مجوزها، عضویت ها و افتخارات

  1. دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک کشور در سال 1394
  2. دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صمت در سال 1396
  3. کسب مجوز شرکت دانش بنیان در سال 1397
  4. عضویت در شورایعالی انفورماتیک کشور
  5. عضویت در انجمن شرکتهای نرم افزاری تهران