مجوزها، عضویت ها و افتخارات

  1. کسب مجوز شرکت دانش بنیان در سال 1397
  2. دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صمت در سال 1396
  3. دریافت گواهی تایید فنی نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک کشور در سال 1394
  4. عضویت در شورایعالی انفورماتیک کشور
  5. عضویت در انجمن شرکتهای نرم افزاری تهران