راهکار مدیریت بودجه :

 

1 – نرم افزار بودجه ریزی مالی

2 – نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی بر مبنای فعالیت همان بودجه عملیاتی است ، لیکن درست تر آن است که بودجه ریزی بر مبنای فعالیت را وسیله ای بدانیم که ما را به مرحله ای از بودجه ریزی عملیاتی هدایت می کند.

در بودجه ریزی بر مبنای فعالیت ، تمامی فعالیتهای سازمان از بالا به پایین بودجه ریزی شده ودر نهایت به چند برنامه بودجه ریزی در تمامی سطوح فعالیت سازمان منتج می گردد.

نرم افزار بودجه ریزی بر مبنای فعالیت سام این امکان را برای تمامی کاربرها فراهم می سازد تا در کنار نگهداری تمامی اطلاعات واقعی سازمان در تمامی سطوح فعالیت از قبیل فروش،  تولید و خرید و … امکان ثبت اطلاعات نسخ بودجه ای آن فعالیت را نیز به صورت موازی داشته و با بررسی انحرافات فعالیت ها در لحظه و به صورت آنلاین سیاست های راهبردی سازمان را رصد کرده و به بهترین شکل ممکن هدایت نمایند. 

 


منافع و مزایا :

 • امکان اتصال به تمامی اطلاعات پایه در سطح سازمان وتهیه برنامه بودجه بر اساس اطلاعات  و شاخص های اصلی سازمان در سطح تمامی فعالیت ها.

امکانات و ابزارها :

 1. بودجه ریزی در سطح تمامی فعالیت های سازمان از بالا به پایین شامل :
  • تهیه بوجه فروش به صورت تعدادی وریالی
  • تهیه بودجه مقادیر تولید به صورت تعدادی وریالی
  • تهیه بودجه خرید مواد اولیه به صورت تعدادی و ریالی
  • تهیه بودجه دستمزد مستقیم به صورت تعدادی و ریالی
  • تهیه بودجه سربار ساخت به صورت تعدادی و ریالی
  • تهیه بودجه بهای تمام شده به صورت تعدادی و ریالی
  • تهیه بودجه هزینه های اداری و فروش به صورت ریالی
  • تهیه بودجه صورت سود و زیان بودجه شده
  • تهیه ترازنامه بودجه شده
 2. گزارش آنالیز انحراف بودجه در سطح تمامی فعالیت ها در سطح شعب و یا کل سازمان به صورت تعدادی وریالی
 3. گزارش انحراف بودجه به تفکیک هر ماه یا هرفصل و یا هر بازه زمانی دلخواه
 4. گزارش مقایسه ای انحراف بودجه به صورت مقایسه بین یک یا چند شعبه
 5. گزارش مقایسه ای وضعیت عملکرد شعب با یکدیگر جهت بررسی و کنترل سیاست های سازمان

بودجه ریزی مالی

مدیریت لحظه ای تحقق درآمدها و هزینه ها و کنترل انحراف آنها

بودجه ریزی عملیاتی

مدیریت بودجه ریزی تمامی فعالیت های سازمانی از بالا به پایین