راهکار تدارکات و لجستیک :

 

1 – نرم افزار مدیریت درخواست 

2 – نرم افزار تامین کنندگان و خرید

3 – نرم افزار سفارشات خارجی

4 – نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار

بهره مندی از بک ساختار فرآیند محور جهت پیگیری و گردش عملیات درخواست های سازمانی کمک شایانی را به سازمانهای با مفاهیم سطح بالا در گردش عملیات می رساند .

سیستم مدیریت درخواست های سام این امکان را فراهم می سازد تا هر سازمانی مطابق با نیازها و فرآیندهای عملیاتی خود بتواند فرآند درخواست کالا را در مجموعه و سازمان خود به بهترین شکل ممکن پاسخ داده و از این مزیت در ارتباط با سایر زیرسیستم های مرتبط بهره مند گردد.


امکانات و ابزارها :

  • مدیریت درخواست کالا و خدمات در درون سازمان توسط کاربران مختلف متناسب با نیازهای مختلف سازمانی.
  • مدیریت درخواست های خرید ارسال شده برای واحد تدارکات.
  • مدیریت درخواست های دریافت وجه ( مجوز دریافت وجه ) و پرداخت وجه ( مجوز پرداخت وجه ) متناسب با فرآیندهای داخلی و کنترلهای داخلی مستقر در هر سازمان.
  • بهره مندی از ساختار ورک فلو جهت تعیین گردش عملیات فرم های مختلف درخواست های سازمانی متناسب با فرآیندهای داخلی هر سازمان و همچنین کنترلهای داخلی پیش بینی شده.
  • مدیریت کلیه درخواست ها مابین شعب مختلف درون یک سازمان.
  • تهیه تمامی گزارشات متنوع مدیریتی متناسب با فرآیندهای مختلف درخواست های سازمانی.
  • امکان بررسی ابتدا و انتهای فرآیندهای مدیریت درخواست های سازمانی و ردیابی تمامی آنها به تفکیک هر درخواست و یا هر کاربر و یا هر پارامتر دیگر مرتبط.

مدیریت درخواست های سازمانی

مدیریت هوشمند پی گیری و گردش عملیات درخواست های سازمانی

تامین کنندگان و خرید

پیاده سازی فرآیندهای مهندسی خریدهای درون سازمانی  به صورت آنلاین

سفارشات خارجی

مدیریت فرآیندهای عملیاتی سفارشات خارجی تا مرحله ورود به انبار

انبارداری و حسابداری انبار

ابزاری برای کنترل موجودی و کمک به محاسبه بهای تمام‌شده کالا