آموزش کلی نرم افزار حسابداری شرکت وب افزار سام

قسمتintro(مقدمه)نرم افزار دریافت و پرداخت از سری نرم افزارهای شرکت وب افزار سام

قسمت1(تنظیمات)نرم افزار دریافت و پرداخت از سری نرم افزارهای شرکت وب افزار سام

قسمت2(دریافت پرداخت)نرم افزار دریافت وپرداخت ازسری نرم افزارهای شرکت وب افزارسام

قسمت3(گردش اسناد دریافتی)نرم افزار دریافت و پرداخت از شرکت وب افزارسام

قسمت4(گردش اسناد پرداختی)نرم افزار دریافت و پرداخت از شرکت وب افزارسام

قسمت5(تضامین)نرم افزار دریافت و پرداخت شرکت وب افزار سام

قسمت6(تنخواه)نرم افزار دریافت و پرداخت شرکت وب افزار سام

قسمت7(مغایرت بانکی)نرم افزار دریافت و پرداخت شرکت وب افزار سام

قسمت8(گزارشات)نرم افزار دریافت و پرداخت شرکت وب افزار سام

backup restore of data with saam application

گزارش سازی قسمت اول

گزارش سازی قسمت دوم

گزارش سازی قسمت سوم(قسمت پایانی)